Sản phẩm
Giải pháp quản lý chuỗi cung cấp lạnh PIMM
  • PIMM quản lý tất cả các đối tác của chuỗi cung cấp và các quy trình tương ứng. Giải pháp "Từ sản xuất đến tiêu thụ" quản lý quy trình phân phối từ nhà máy nguyên liệu đến nhà máy chế biến, bảo quản lạnh của bên thứ ba rồi phân phối trong nước, xuất khẩu.
  • PIMM có thể nâng cao năng lực quản lý sản phẩm, rất quan trọng cho tất cả các đối tác của chuỗi cung cấp.
  • Nâng cao chất lượng phân phối của chuỗi cung cấp.
  • Kéo dài thời hạn sử dụng của sản phẩm.
  • Giảm các chi phí kinh doanh.