Sản phẩm
Kho lạnh công nghiệp

   • Cung cấp trọn gói các dịch vụ: thi công, thiết kế, lắp đặt, bảo trì với chuyên môn, kỹ
   thuật cao chuyên về kho lạnh công nghiệp.
   • Công suất: 1,000MT đến 50,000MT.
   • Ứng dụng: sử dụng làm kho lạnh cho thuê, kho chứa hàng lạnh phục vụ trong các nhà
   xưởng chế biến thủy sản, thực phẩm.
   • Nhiệt độ kho từ -600C ÷ +300C tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng và sản phẩm.