Giới thiệu
Chiến lược phát triển

     Định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn từ năm 2010 – 2015 là mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tăng khả năng cạnh tranh không những trong nước mà ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, cụ thể như sau:

    ● Không ngừng phát huy hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đảm bảo phương châm Uy tín – Chất lượng – Thời gian.
    ● Tập trung phát triển thị phần cung cấp dịch vụ kỹ thuật ngành cơ điện lạnh bằng cách đẩy mạnh việc chăm sóc khách hàng hiện tại và tăng cường tìm kiếm khách hàng mới.
    ● Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mang thương hiệu CHILBLOCK của công ty, bao gồm các sản phẩm trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
    ● Liên tục phát triển đội ngũ nhân viên quản lý và kỹ thuật lành nghề.
    ● Xây dựng chế độ đãi ngộ tốt và công bằng cho nhân viên.
    ● Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
    ● Tăng cường đầu tư vào các công ty liên kết, công ty con có tiềm năng và hiệu quả.
    ● Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị ngành cơ điện lạnh để nâng cao hiệu quả và năng lực sản xuất.
    ● Mở rộng dịch vụ quản lý và cho thuê kho lạnh bảo quản hàng hóa.